Den naturlige skolesekken

DEN NATURLIGE SKOLESEKKEN

Den naturlige skolesekken er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, og er en nasjonal satsing som skal fremme undervisning og kunnskap for en felles framtid. Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet er ansvarlige for Den naturlige skolesekken at Naturfagsenteret er sekretariat og ansvarlige for den daglige driften.

Den naturlige skolesekken skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om natur og samfunn, bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnopplæringen.

Hvert år kan skoler og eksterne aktører (f.eks NGO) søke om tilskuddsmidler til prosjekter der skoler og eksterne aktører samarbeider om å utarbeide opplegg som bidrar til at skoler tar i bruk læringsarenaer i nærområdet. Naturfagsenteret forvalter tilskuddsordningen for skolene, mens Miljødirektoratet forvalter ordningen for eksterne aktører.

Den naturlige skolesekken arrangerer årlige nasjonale og regionale kurs og konferanser som skal bidra til å sette de neste generasjoner i stand til å forstå og bidra til løsninger på dagens og framtidas miljøproblemer.

Den naturlige skolesekken støtter La Humla Suse og SABIMA og vårt fellesprosjekt for utvikling og gjennomføring av Humlekurset.