Litteratur

Et utvalg av humlelitteratur

HumlebokGoulson_Anmeldelse_Insekt-Nytt2016RB

Kløverhumle_Insekt-Nytt2016RBmfl

Bengtson, R. 2011. Inspirerende svensk bok om humler. (Bokanmeldelse av Humlor til Holmström, 2007). Fauna 64 (2–4): 106–108.

Bengtson, R. 2011. Flott og lærerik svensk bok om humler. (Bokanmeldelse av Humlor i Sverige til Mossberg og Cederberg, 2012). Fauna 64 (2–4): 109–111.

Bengtson, R. 2013. Flott og god norsk humlebok, men med noen “krumspring”. (Bokanmeldelse av Norges humler med Humleskolen til Bollingmo, 2012). Insekt-Nytt 38 (1): 29–34.

Bengtson, R. 2013. Humler – trivelige og nyttige bier. Kunnskapsblad fra FAGUS Rådgivning. Nr. 2-2013, årgang 10. 9 s.

Bengtson, R. og Olsen, K.M. 2013. Lundgjøkhumle Bombus quadricolor i Norge. SABIMA-rapport. 40 s.

Bengtson, R. og Olsen, K.M. 2013. Kartlegging av rødlistede humler i Sør-Norge i 2011 og 2012. Kunnskapsstatus og forvaltning angående slåttehumle Bombus subterraneus, kløverhumle B. distinguendus, bakkehumle B. humilis, kysthumle B. muscorum, gresshumle B. ruderarius og lundgjøkhumle B. quadricolor. BioFokus-rapport 2013-2. 105 s.

Bengtson, R. 2016. Veileder-til-forvaltning-av-rodlistete-pollinerende-insekter-pa-kjeller-nord. Oppdrag for Skedsmo kommune. La Humla Suse, Oslo. 50 s.

Bollingmo, T. 2010. Blomster og bier = sant. Om økosystemtjenesten pollinering. DN-notat 3-2010. 10 s.

Bollingmo, T. 2012. Norges humler med Humleskolen. BRAINS Media. 295 s.

Dramstad, W.E., Fry, G.L.A. og Schaffer, M.J. 2003. Bumblebee foraging – is closer really better? Agriculture, Ecosystems and Environment 95: 349–357.

Dupont, Y.L. og Madsen, H. B. 2010. Humlebier. Natur og Museum 49 (1): 36 s.

Dupont, Y.L., Damgaard, C. og Simonsen, V. 2011. Quantitative Historical Change in Bumblebee (Bombus spp.) Assemblages of Red Clover Fields. PLoS ONE 6 (9): e25172. doi:10.1371/journal.pone.0025172

Gjershaug, J.O. og Ødegaard, F. 2012. Vurdering av risiko for biologisk mangfold ved innførsel av mørk jordhumle Bombus terrestris til Norge. NINA Rapport 895. 42 s.

Gjershaug, J.O., Ødegaard, F. og Staverløkk, A. 2012. Debattinnlegg: Kontroversiell ny bok om humler i Norge. – Fauna 65 (1–2): 72–76.

Goulson, D. 2010. Bumblebees: behaviour, ecology and conservation. Oxford University Press. 317 s.

Goulson, D. 2013. A sting in the tale. Jonathan Cape, London. 265 s.

Hesthagen, L. 1996. The effects of spatial factors on insect pollination in an agricultural landscape. Cand.scient. thesis in Terrestrial Ecology, 1996. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. 37 s.

Holmström, G. 2007. Humlor – alla Sveriges arter. Så känner du igjen dem i naturen – och i trädgården. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 159 s.

Kvisberglien, E. 2012. What determines the bumble bees’ use of the roadside? Master’s thesis in Environmental Health 2012. Faculty of Arts and Sciences, Telemark University College. 41 s.

Kirk, W. D. J. & Howes, F. N. (2012). Plants for Bees: A Guide to the Plants That Benefit the Bees of the British Isles: International Bee Research Assn.

Lázaro, A., Aase, A.L.T.O. og Totland, Ø. 2011. Relationships between densities of previous and simultaneous foragers and the foraging behaviour of three bumblebee species. Ecological Entomology 36: 221–230.

Løken, A. 1973. Studies on Scandinavian Bumble Bees (Hymenoptera, Apidae). Norsk ent. Tidsskr. 20: 1–218.

Løken, A. 1984. Scandinavian species of the genus Psithyrus Lepeletier (Hymenoptera: Apidae) – Ent. Scand. Suppl. 23: 1–45.

Løken, A. 1985. Norske insekttabeller, 9. Humler. Norsk entomologisk forening, Ås. 39 s.

Løken, A. 1991. Planter som forgifter humler og bier. Insekt-Nytt 4: 17–19.

Mjelde A.A. 1981. Biologisk/økologiske sammenligninger av humleartene Bombus consobrinus Dahlbom og Bombus hortorum (L.) (Hymenoptera, Apidae). Hovedfagsoppgave i spesiell zoologi til matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen ved Universitetet i Oslo 1981. 98 s.

Mjelde A. 1983. The foraging strategy of Bombus consobrinus (Hymenoptera, Apidae). Acta Entomol. Fennica 42: 51–56.

Mjelde, A. 2012. La humla suse! Økologisk landbruk 1 2012, 8–10.

Mjelde, A. 2013. Hjelp humlene med bolplass. Økologisk landbruk 1 2013, 36–37.

Mossberg, B. og Cederberg, B. 2012. Humlor i Sverige. 40 humlearter att älska och förundras över. Bonnier Fakta. 191 s.

Risberg J. O. 2004. Humlor (Bombus) på ekologiska och konventionella gårdar – odlingssystemets och landskapets betydelse för en ekologisk nyckelresurs. Examensarbete/seminarie­uppsats 69. Inst. för ekologi och växtproduktionslära, SLU, Uppsala. 62 s.

Røsok, Ø., Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A., Mjelde, A., Bengtson, R. og Olsen, K.M. 2016. Oppdatert faggrunnlag for handlingsplan for kløverhumle Bombus distinguendus, slåttehumle Bombus subterraneus og lundgjøkhumle Bombus quadricolor. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. Rapport 2/2016. 125 s. Se lenke: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen – rapport 2/2016

Staverløkk, A., Gjershaug, J.O. og Ødegaard, F. 2012. Humler i Norge. En felthåndbok om våre 34 humlearter. NINA Temahefte 49. 26 s.

Sydenham, M.A.K. (2012). Living on the edge – the value of field edges as resource patches for solitary bees (Hymenoptera: Apiformes). Master thesis. Ås: The Norwegian University of Life Sciences, Department of Ecology and Natural Resource Management. 41 s. + vedlegg.

Söderström, B. 2013. Sveriges humlor – en fälthandbok. Entomologiska föreningen i Stockholm. 126 s.

Totland, Ø., Hovstad, K. A., Ødegaard, F. og Åström, J. 2013. Kunnskapsstatus for insektpollinering i Norge – betydningen av det komplekse samspillet mellom planter og insekter. Artsdatabanken, Norge. 74 s.

Williams, P.H., Colla, S. og Xie, Z. 2009. Bumblebee vulnerability: common correlates of winners and losers across three continents. Conservation Biology 23: 931–940.

Williams, P.H. og Osborne, J.L. 2009. Bumblebee vulnerability and conservation world-wide. Apidologie 17: 1–21.

Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Öberg, S. og Mjelde, A. 2009. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010. Fauna 62 (4): 94–104.

Ødegaard, F., Gjershaug, J.O. og Mjelde, A. 2010. Forslag til norske navn på humler. Insekt-Nytt 35 (1): 19–24.

Ødegaard, F., Gjershaug, J.O., Staverløkk, A. og Mjelde, A. 2013. Faglig grunnlag for handlingsplan for kløverhumle Bombus distinguendus, slåttehumle Bombus subterraneus og bakkehumle Bombus humilis. NINA Rapport 816. 69 s.

Øverland, J.I. 2012. Rødkløverfrøavl – pollinering er en utfordring. Økologisk landbruk 4 2012: 9–10.