Monthly Archives: March 2016

Årsmøte i La Humla Suse 2016

Ønsker du være med  å forme La Humla Suse? Bli med på årsmøtet og ta del i diskusjonen!

Tidspunkt: tirsdag 29. mars 2016, kl. 17.00–20.00
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 på Tøyen, 7. etasje.

Påmelding til Toril (toril@lahumlasuse). Det blir servert mat, så det er viktig å si ifra 🙂

Vedlegg: Invitasjon: LaHumlaSuseÅrsmøteMars2016 og Årsberetning 2015: Årsberetning La Humla Suse 2015

Velkommen!

Molly

Humle-hjelp fra høyere hold

En nasjonal strategi for bier og pollinering er endelig underveis, etter et vedtak på Stortinget 1. mars. La Humla Suse har lenge jobbet aktivt med politikerne for å få
humlenes situasjon på dagsorden.

Tirsdagens vedtak i Stortinget innebærer kun at det skal utarbeides en plan, og det blir
så opp til Regjeringen å iverksette den. Det var KrF sine representanter i næringskomiteen som tok pollinator-problemstillingen med til Stortinget.

En av dem, Line Henriette Hjemdal, har følgende begrunnelse for hvorfor dette temaet er så viktig:
– En stor del av vår matproduksjon er helt avhengig av pollinerende insekter. Reduksjon
i disse bestandene er derfor svært alvorlig.
– Vi må ta føre- var-prinsippet på største alvor. Når vi hører opplysninger om at det i
deler av Kina praktiseres håndpollinering av epletrær er dette en skremmende utvikling.

La Humla Suse er på saken

Strategi-forslaget ble vurdert av de ulike partiene i løpet av høsten, og de aller fleste
stilte seg svært positive til det. Unntaket var Høyre og Fremskrittspartiet, som mener at
arbeidet med å bevare pollinatorene våre må integreres i allerede etablerte tiltak. La
Humla Suse mener dette siste er en dårlig idé.

– Beiting, dyrking og slått er med på å holde kulturlandskapet åpent, men det hjelper lite
hvis man gjør det på helt feil måte, slik som generelt i dag, forklarer humleekspert i La
Humla Suse, Roald Bengtson.

Før jul møtte Roald, Atle Mjelde, Toril Mentzoni og Stine Marie Skjellevik i La Humla Suse representanter fra alle de store partiene for å gjøre dem oppmerksomme på hvor sårbare humlene er. Da poengterte vi blant annet den store skaden humleimport kan gjøre.

La Humla Suse vil jobbe målbevisst for å i størst mulig grad få være med på å utforme den kommende pollineringsstrategien.

Du kan se Stortingets vedtak her, og lese innstillingen fra næringskomiteen her.

En fersk rapport fra Det internasjonale Naturpanelet om pollinatorenes tilbakegang kan
du lese her.

Arbeiderpartiet og La Humla Suse
Arbeiderpartiet og La Humla Suse
Venstre og La Humla Suse
Venstre og La Humla Suse
Fremskrittspartiet og La Humla Suse
Fremskrittspartiet og La Humla Suse
Høyre og La Humla Suse
Høyre og La Humla Suse
Kristelig Folkeparti og La Humla Suse
Kristelig Folkeparti og La Humla Suse
Miljøpartiet Det Grønne og La Humla Suse
Miljøpartiet De Grønne og La Humla Suse
Senterpartiet og La Humla Suse
Senterpartiet og La Humla Suse
Sosialistisk Venstreparti og La Humla Suse
Sosialistisk Venstreparti og La Humla Suse